สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ISBN: 4322019100189
Barcode: 4322019100189
ราคา: 189 บาท
จำนวนหน้า: 335 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x15 มม.
น้ำหนัก : :
630 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
2 สี (กระดาษปอนด์)
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
   

 


รายละเอียด  สอดคล้องกับหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลมีความเป็นระเบียบ รู้จักการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม