สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ISBN: 978-974-432-961-5
Barcode: 978-974-432-961-5
ราคา: 159 บาท
จำนวนหน้า: 308 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล อ.รณชัย มาเจริญทรัพย์ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ อ.อัมพร วิชัยศรี อ.อังคณา บุญเย็น อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
   

 


รายละเอียด  เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนใช้ทบทวนเนื้อหาข้อความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว และฝึกทักษะในการแก้โจทย์ การฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหามากเท่าใด นักเรียนจะยิ่งมีความมั่นใจมีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น สรุปย่อเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ พร้อมยกตัวอย่างหลายๆ รูปแบบที่แสดงถึงความคิดรวบยอดหลักรวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และแบบทดสอบท้ายบท เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน เตรียมสอบ O-NET เสริมทักษะการคิด และการแก้โจทย์ปัญหา เตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4