สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: หน้าที่พลเมือง ม.1
ISBN: 978-974-432-962-2
Barcode: 978-974-432-962-2
ราคา: 120 บาท
จำนวนหน้า: 152 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด  หนังสือเตรียมสอบ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ม.1 สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลาง 51 และบูรณาการกับค่านิยมหลัก 12 ประการ เน้น 5 ประการหลักประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง เนื้อหาที่ได้มีการสรุปเป็นความคิดรวบยอด เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของนักเรียน มีการทดสอบที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในความคิดของนักเรียน มีการเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียด