สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สังคมศึกษา ม.1
ISBN: 978-974-432-960-8
Barcode: 978-974-432-960-8
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 572 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.สุวรรณา ตองอ่อน
   

 


รายละเอียด  แบบฝึกเสริมรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร 2551 สำหรับชั้น ม.1 โดยมีสาระต่างๆดั้งนี้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตประจำวัน สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ แบบฝึกรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น และขอบข่ายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไว้ดังนี้ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง ในแต่ละสาระมีแบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกตัวชี้วัดและทุกจุดเน้น ท้ายเล่มมีแบบฝึกทบทวนก่อนสอบ และตัวอย่างข้อสอบปลายภาค –ปลายปี พร้อมเฉลยแยกเล่มไว้สำหรับตรวจความถูกต้อง