สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ลับคมคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1-2
ISBN: 978-974-432-943-1
Barcode: 978-974-432-943-1
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 440 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.ไพศาล จรรยา อ.อังคณา บุญเย็น ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช เจริญตรีเพชร อ.ปิยะวิทย์ เหลืองระลึก
   

 


รายละเอียด  ลับคมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1-2 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนใช้ทบทวนเนื้อหาข้อความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว และฝึกทักษะในการแก้โจทย์ การฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหามากเท่าใด นักเรียนจะยิ่งมีความมั่นใจมีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น สรุปย่อเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ พร้อมยกตัวอย่างหลายๆ รูปแบบที่แสดงถึงความคิดรวบยอดหลักรวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และแบบทดสอบท้ายบท เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน เตรียมสอบ O-NET เสริมทักษะการคิด และการแก้โจทย์ปัญหา เตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4