สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 หลักสูตร 51
ISBN: 978-974-432-846-5
Barcode: 978-974-432-846-5
ราคา: 130 บาท
จำนวนหน้า: 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x15 มม.
น้ำหนัก : :
590 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
ขาว-ดำ (กระดาษปอนด์)
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อาจารย์ นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีการวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์มีลักษณะนามธรรม แต่มีความถูกต้องเที่ยงตรง มีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตร์ ป.6 เป็นเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการาเรียน ตลอดจนใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน อาทิ เช่น เพชรยอดมงกุฎ เตรียมสอบ O-NET สอบเข้า ม.1