สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 หลักสูตร 51
ISBN: 978-974-432-845-8
Barcode: 978-974-432-845-8
ราคา: 129 บาท
จำนวนหน้า: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x15 มม.
น้ำหนัก : :
570 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
ขาว-ดำ (กระดาษปอนด์)
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อาจารย์ นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีการวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์มีลักษณะนามธรรม แต่มีความถูกต้องเที่ยงตรง มีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตร์ ป.3 เป็นเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการาเรียน ตลอดจนใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ ป.3 ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน