สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: รู้ก่อน TOP ก่อน ฉันทลักษณ์ ม.1-2-3
ISBN: 978-974-432-928-8
Barcode: 978-974-432-928-8
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 164 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ผู้แต่ง: : อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
   

 


รายละเอียด  หนังสือชุดนี้จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางภาษาตามแนวหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แล้วได้เสริมเพิ่มเติมเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้น เป็นหนังสือฉบับรวม ม.ต้น เนื้อหาในเล่มมีความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ สุนทรียะในบทกวี โวหารภาพพจน์ วรรณศิลป์ อ่านอย่างไรได้รส การปฎิบัติก่อนการอ่านทำนองเสนาะ และสรุปเนื้อหาที่สำคัญ แบบทดสอบครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่นักเรียนจะเกิดทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวน และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เป็นการประเมินผลก่อนการเข้าสอบจริง ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบมากขึ้น เหมาะสำหรับ เตรียมสอบประจำภาคทุกภาคเรียน ม.1-2-3 สอบแข่งขัน O-NET LAS ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4