สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์คณิตฯ ม.3
ISBN: 978-974-432-917-2
Barcode: 978-974-432-917-2
ราคา: 190 บาท
จำนวนหน้า: 504 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล อ.รณชัย มาเจริญทรัพย์ อ.ปาจรีย์ วัชชวัลคุ อ.สมสมัย อิสระวัฒน์ อ.สุพัชดา พินิจชอบ
   

 


รายละเอียด  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.3 เนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมเนื้อหาพื้นฐานและเพิ่มเติม สรุปเนื้อหาสั้น ตัวอย่างโจทย์ของประเด็นที่สำคัญ แบบฝึกหัด โจทย์ท้ายบท และเฉลยละเอียด ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อยอดความรู้ที่สำคัญ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มีความมั่นใจในตนเองและรักที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบประจำภาค สอบเก็บคะแนน / เตรียมสอบ O-NET / สอบไล่ ม.3 / เตรียมตัวสอบเข้า ม.4