สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ลับคมคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1-2
ISBN: 978-974-432-916-5
Barcode: 978-974-432-916-5
ราคา: 149 บาท
จำนวนหน้า: 308 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้แต่ง: รณชัย มาเจริญทรัพย์ อ.ไพศาล จรรยา อ.อัมพร วิชัยศรี อ.อังคณา บุญเย็น อ.ปิยวิทย์ เหลืองระทึก อ.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ อ.ธีรเชษฐ เรืองสุขอนันต์
   

 


รายละเอียด  ลับคมคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1-2 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนใช้ทบทวนเนื้อหาข้อความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว และฝึกทักษะในการแก้โจทย์ การฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหามากเท่าใด นักเรียนจะยิ่งมีความมั่นใจมีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น สรุปย่อเนื้อหาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ พร้อมยกตัวอย่างหลายๆ รูปแบบที่แสดงถึงความคิดรวบยอดหลักรวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และแบบทดสอบท้ายบท เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน เตรียมสอบ LAS เสริมทักษะการคิด และการแก้โจทย์ปัญหา