สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ประมวลกฎหมายอาญา THE CRIMINAL CODE ฉบับทันสมัย
ISBN: 978-974-432-901-1
Barcode: 978-974-432-901-1
ราคา: 169 บาท
จำนวนหน้า: 224 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ผู้ที่สนใจใคร่รู้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงาน และนักนิติบัญญัติ
ผู้แต่ง: ดร.นํ้าแท้ มีบุญสล้าง
   

 


รายละเอียด   ประมวลกฎหมายอาญา มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 30 ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่างๆ ได้แก่ เพิ่มเติม มาตรา 41 วรรค 2 มาตรา 46 มาตรา 73 มาตรา 74 วรรค 1 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 94 ผู้รวบรวมจึงได้จัดทำประมวลกฎหมายเล่มนี้ขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา