สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เคมี ม.4-5-6 (ฉบับรวม)
ISBN: 978-974-432-899-1
Barcode: 978-974-432-899-1
ราคา: 350 บาท
จำนวนหน้า: 976 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6
ผู้แต่ง: รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
   

 


รายละเอียด   เคมี ม.4-5-6 (ฉบับรวม) เป็นการรวมเนื้อหาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อหาที่สำคัญอย่างละเอียดและยังมีเพิ่มเติมบางส่วนที่เรียนควรจะรู้โดยแยกออกเป็นบทเรียนทั้งหมด 13 บท มีแบบทดสอบประจำบท ซึ่งได้เลือกข้อสอบมาบางข้อจากข้อสอบเทียบ ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความเข้าใจด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในการเพิ่มเติมความรู้ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียนและเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ Admissions ทั้งในส่วนข้อสอบ O-NET PAT 2 LAS ของวิชาเคมี