สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 4 ม.4-6 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-872-4
Barcode: 978-974-432-872-4
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 400 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด  หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับเนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ซึ่งเนื้อหาจัดเรียงตามลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีทั้งส่วนที่เป็นกฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม จัดเรียงตามลำดับหัวข้อที่ตรงตามสาระการเรียนรู้ของหนังสือแบบเรียน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีตัวอย่างโจทย์หลากหลายทุกหัวข้อ สามารถใช้เตรียมตัวสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี - มีแนวคิด และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ทุกเรื่องและทุกข้อ เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ - มีแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกหัวข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด - มีแบบทดสอบท้ายบทหลังทำแบบฝึกครบทุกหัวข้อ เพื่อประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียน