สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เคมี เพิ่มเติม เล่ม 5 หลักสูตร 51 (Pro)
ISBN: 978-974-432-867-0
Barcode: 978-974-432-867-0
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 360 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้แต่ง: รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
   

 


รายละเอียด  คู่มือ-เตรียมสอบ เคมี เพิ่มเติม เล่ม 5 (สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตรมแบบเรียนของ สสวท. พ.ศ.2553 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท คือ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือ เคมี เพิ่มเติม เล่ม 4 นี้ขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี ในเล่มสรุปเนื้อหาที่สำคัญอย่างละเอียดและยังเพิ่มเติมบางส่วนที่นักเรียนควรจะรู้เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและอ่านเข้าใจง่าย ยังมีแบบทดสอบประจำบทเรียน ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเฉลย แบบฝึกหัดตามแบบเรียนของ สสวท. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนใช้เพื่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค / ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบ O-NET PAT 2