สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาไทย ม.6
ISBN: 978-974-432-859-5
Barcode: 978-974-432-859-5
ราคา: 130 บาท
จำนวนหน้า: 276 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ธัญญลักษณ์ จุ้ยเรือง
   

 


รายละเอียด   สรุปเนื้อหาการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสารและวรรณคดีวิจักษ์ของชั้น ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 - สรุปเรื่องย่อ เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตร - อธิบายเสริม สาระที่สำคัญของแต่ละเรื่อง - แบบทดสอบครบทุกเนื้อเรื่องเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในการเรียนพร้อมเฉลยละเอียดสำหรับศึกษาในกรณีที่ผู้เรียนยังมีข้อบกพร่องในการเรียน เหมาะสำหรับ : ทบทวนเนื้อหา และฝึกทักษะภาษาด้วยตนเอง / ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมตัวสอบประจำภาค / สอบO-NET / PAT 5 / ใช้เตรียมตัวก่อนสอบแข่งขันเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย / เตรียมตัวสอบแข่งขัน / สอบชิงทุน ฯลฯ