สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-837-3
Barcode: 978-974-432-837-3
ราคา: 229 บาท
จำนวนหน้า: 640 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล อ.รณชัย มาเจริญทรัพย์ อ.ปาจรีย์ วัชชวัลคุ อ.อุทัย ตั้งคำ อ.จินดา อยู่เป็นสุข อ.เรณู สุทธิวารี อ.กรปภา โสภาเสถียร
   

 


รายละเอียด   คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียน รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วยการสรุปหลักการ แนวคิด กฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม ความคิดรวบยอดที่เป็นสาระที่สำคัญ เหมาะในการทบทวนความรู้ หนังสือยังมีตัวอย่างโจทย์ การแก้ปัญหาที่หลากหลายรูปแบบตั้งแต่โจทย์ระดับง่ายจนถึงโจทย์ที่มีความยากระดับสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหามากขึ้น ได้เห็นแนวคิดและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ เป็นการช่วยเสริมหรือขยายความรู้ที่มีอยู่เดิม และสามารถนำแนวคิดที่ได้จากตัวอย่างไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาของตนได้ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาคทุกภาคเรียน ม.1 ม.2 และม.3 สอบแข่งขัน ชิงทุน สอบ O-NET LAS ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4