สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-836-6
Barcode: 978-974-432-836-6
ราคา: 139 บาท
จำนวนหน้า: 324 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.นคร มีแก้ว
   

 


รายละเอียด  แนวการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียน ทดลองด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รอบ ๆ ตัว หนังสือเล่มนี้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ทุกขั้นตอน ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมได้ตามความต้องการของผู้เรียน และครูผู้สอนก็สะดวกที่จะประเมินผล การเรียนรู้แบบนี้เก็บร่องรอยผลงานในอดีตของนักเรียนแล้วนำมาเป็นงานพัฒนาของครูต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน และพัฒนาตัวของผู้สอนไปพร้อมกันด้วย ตรงตามแนวทางการประเมิน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เหมาะสำหรับ - เตรียมสอบประจำภาค, สอบไล่, เตรียมสอบ แข่งขัน / สอบชิงทุน - เตรียมตัวสอบแข่งขัน-วัดผล สสวท. - เตรียมสอบ O-NET - เตรียมตัวสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1