สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-831-1
Barcode: 978-974-432-831-1
ราคา: 129 บาท
จำนวนหน้า: 256 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
   

 


รายละเอียด   หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบ วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม. ๓ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียบเรียงเนื้อหาสาระสำคัญตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบทของแบบเรียนวิชาภาษาไทย ม.๓ รวมทั้ง เสริมความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี เพื่อให้นักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อ ช่วยให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการ เรียนให้ดีขึ้น ในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบทเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนของนักเรียน พร้อมเฉลย ในตอนท้ายผู้เขียนได้เก็งแนวข้อสอบ O-NET และข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.๔ ซึ่งใกล้เคียงกับข้อสอบของโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้น สอบประจำภาค สอบ O-NET สอบชิงทุน เตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4