สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ลับคมคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.1
เทอม 1-2
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-778-9
Barcode: 978-974-432-778-9
ราคา: 139 บาท
จำนวนหน้า: 312 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด   มีเนื้อหาทุกเรื่องครบตามคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.1) จัดเรียงเนื้อหา ตามลำดับหัวข้อ ตรงตามสาระการเรียนรู้ของหนังสือแบบเรียนของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - สรุปหลักการ แนวคิด กฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม ความคิดรวบยอด ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เฉพาะประเด็นที่สำคัญ - มีตัวอย่างโจทย์หลากหลาย สรุปประเด็นที่สำคัญครบทุกประเด็น พร้อมทั้ง เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วเหมาะสำหรับนักเรียนใช้ประกอบการเรียน - มีแบบฝึกหัดทบทวนประมวลความรู้ พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษา แล้วฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ เพิ่มพูน ความเข้าใจที่ยอดเยี่ยม และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง