สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน
ม.1 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-775-8
Barcode: 978-974-432-775-8
ราคา: 139 บาท
จำนวนหน้า: 344 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.อุทัย ตั้งคำ และคณะ
   

 


รายละเอียด  หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับเนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ซึ่งเนื้อหาจัดเรียงตามลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีทั้งส่วนที่เป็นกฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม จัดเรียงตามลำดับหัวข้อที่ตรงตามสาระการเรียนรู้ของหนังสือแบบเรียน ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีตัวอย่างโจทย์หลากหลายทุกหัวข้อ สามารถใช้เตรียมตัวสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี - มีแนวคิด และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ทุกเรื่องและทุกข้อ เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ - มีแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกหัวข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด - มีแบบทดสอบท้ายบทหลังทำแบบฝึกครบทุกหัวข้อ เพื่อประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียน