สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 2 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-754-3
Barcode: 978-974-432-754-3
ราคา: 109 บาท
จำนวนหน้า: 208 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4-6
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด   หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้น ม.4-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู-อาจารย์และผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใช้ในการทบทวนหลังเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบในชั้นเรียนหรือสอบแข่งขันต่างๆได้เป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 มีกิจกรรมและเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรงตามหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ซึ่งเรียงตามลำดับขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีทั้งส่วนที่เป็นกฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม ตัวอย่าง หลากหลายรูปแบบ แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ ครบทุกประเด็นเพื่อฝึกฝนทักษะการทำโจทย์ เพิ่มพูนศักยภาพการแก้ปัญหาและแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับ / ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบประจำภาค / เตรียมสอบ O-NET PAT 1