สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เตรียมสอบ คณิตศาสตร์
O-NET & Pre O-NET
ISBN: 978-974-432-741-3
Barcode: 978-974-432-741-3
ราคา: 195 บาท
จำนวนหน้า: 492 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาของระดับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์ O-NET & Pre-O-NET เนื้อหาในหนังสือแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และแบบตรวจสอบทบทวนความรู้พร้อมเฉลยอย่างละเอียด โดยสรุปเนื้อหาและมีแบบตรวจสอบเป็นตอน ๆ ซึ่งจัดตรงตามขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบ O-NET เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยนักเรียนในการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างดีเยี่ยม 2. แบบทดสอบบูรณาการ พร้อมเฉลยละเอียด แบบทดสอบนี้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ O-NET เป็นแนวหรือลักษณะข้อสอบ O-NET ซึ่งจะมีข้อสอบเช่นเดียวกับข้อสอบ O-NET ได้แก่ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัย แบบเขียนคำตอบสั้น เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยประเมินศักยภาพของนักเรียนก่อนสอบจริงเพื่อจะได้สามารถแก้ไขส่วนที่บกพร่อง หรือเสริมส่วนที่ขาดอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น