สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.3 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-706-2
Barcode: 978-974-432-706-2
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 236 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด   คู่มือเตรียมสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการบูรณาการความรู้จากสาระต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาแบ่งออกเป็นบทย่อย ๆ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งในแต่ละบทจะมีการสรุปเนื้อหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย มีแบบทดสอบหลากหลาย ยังมีการเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินตัวเอง ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อเพิ่มคะแนนของการเรียนในชั้นเรียน เหมาะสำหรับ - ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน - เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ ป.3 - ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน