สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ป.1
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-687-4
Barcode: 978-974-432-687-4
ราคา: 95 บาท
จำนวนหน้า: 228 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.นคร มีแก้ว
   

 


รายละเอียด   แนวการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียน ทดลองด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ รอบ ๆ ตัว หนังสือเล่มนี้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ทุกขั้นตอน ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมได้ตามความต้องการของผู้เรียน และครูผู้สอนก็สะดวกที่จะประเมินผล การเรียนรู้แบบนี้เก็บร่องรอยผลงานในอดีตของนักเรียนแล้วนำมาเป็นงานพัฒนาของครูต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน และพัฒนาตัวของผู้สอนไปพร้อมกันด้วย ตรงตามแนวทางการประเมิน สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)