สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.4 อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-692-8
Barcode: 978-974-432-692-8
ราคา: 109 บาท
จำนวนหน้า: 212 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด   คู่มือเตรียมสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการบูรณาการความรู้จากสาระต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย * สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม * สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต * สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ * สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ * สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เนื้อหาแบ่งออกเป็นบทย่อย ๆ ครอบคลุมสาระสาระการเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งในแต่ละบทจะมีการสรุปเนื้อหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย มีแบบทดสอบหลากหลาย ยังมีการเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆอย่างละเอียด