สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ
เตรียมความพร้อม
สอบเข้า ป.1
ผศ.ชมนาดฯ
ISBN: 978-974-432-632-4
Barcode: 978-974-432-632-4
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 420 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอนุบาล สอบเข้า ป.1
ผู้แต่ง: ผศ.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี และคณะ
   

 


รายละเอียด   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การจัดการ การศึกษามุ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม หนังสือเตรียมความพร้อมสอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือ ในการเพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาล เพื่อ เตรียมตัวสอบในระดับประถมศึกษาและเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆ โดยได้นำเสนอแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในระดับอนุบาล เพื่อใช้ประ กอบการเรียนการสอนและศึกษาเพิ่มเติม เหมาะสำหรับ สอบเข้า ป.1 ทั่วประเทศ - โรงเรียนสาธิตต่างๆ เช่นสาธิตจุฬาฯ สาธิตเกษตร สาธิต มศว. สาธิตราม ฯลฯ - โรงเรียนในเครือคาทอลิกและโรงเรียนชั้นนำ เช่น เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพคริสเตียน มาแตร์เดอี เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ราชินี ฯลฯ