สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
ประวัติศาสตร์ ม.1
อ.เคน
(หลีกสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-684-3
Barcode: 978-974-432-684-3
ราคา: 85 บาท
จำนวนหน้า: 172 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด   ประวัติศาสตร์ ม.1 เป็นสาระที่ 4 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาสาระเป็นการสรุปให้กระชับ และครบถ้วนตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง มีแบบทดสอบที่ผ่นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมีเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมอธิบายเหตุผล เหมาะสมที่ผู้เรียนจะใช้เพื่อการทบทวนความรู้ในชั้นเรียนให้มีความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ