สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
วิวิธภาษา
วรรณคดีวิจักษ์ ม.1
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-690-4
Barcode: 978-974-432-690-4
ราคา: 125 บาท
จำนวนหน้า: 264 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
   

 


รายละเอียด   วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียบเรียงเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบทของหนังสือเรียนวิชาพื้นฐานภาษาไทยรวมทั้งเสริมความรู้ทางภาษา การใช้ภาษาไทยและวรรณคดีเพื่อใหนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนให้ดีขึ้น ในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบทเพื่อตรวจสอบความรู้ พร้อมเฉลยสำหรับศึกษาเพิ่มเติม